Semalt hünärmeni: Näme üçin gara şlýapa SEO-dan uzak durmaly?

Web sahypasyna eýe bolan ýa-da ony guran her bir adamyň maksadyna hyzmat etmek niýeti. Ykrar edilen gözleg motory tarapyndan jezalandyrylmak olaryň biri däl. SEO-nyň gowy we garaňky tarapy bar. Düzgünleri berjaý edýän gowy SEO tejribeleriniň arasynda maksatly diňleýjileriň isleglerine laýyk gelýän we aňsat tapylýan mazmun döretmek bar.

SEO-nyň garaňky tarapy "gara şlýapa" diýlip atlandyrylýan usullary öz içine alýar. Olara SERP-de ýokary web sahypasyny ýerleşdirmäge kömek edýän islendik edepsiz işler bar. Gara şlýapa usullary bilen meşgullanýan adamlar, adatça işe girmän ep-esli traffik gazanmak üçin burçlary kesmäge synanyşýarlar.

Semalt Digital Services” -iň ýokary hünärmeni Igor Gamanenko olary aşakdaky görnüşde häsiýetlendirýär:

  • Gözleg motorynyň düzgünlerine we düzgünlerine boýun egmeýärler
  • Ulanyjynyň tejribesi pes
  • Mazmuny wizual we wizual däl görnüşde görkezmek

Ilkibaşda, indi gara şlýapa hasaplanýanlaryň köpüsi, SERP-lerde traffigi we ýokary derejäni gazanmagyň kanuny ýollary hasaplandy. SEO jemgyýeti olaryň dowamly ulanylmagynyň web sahypalaryny we markalaryny howp astyndadygyny anykladylar. Sahypanyň umumy hilini, gözleg netijeleri sahypasyndaky ýerlikliligini pese gaçyrdy. Gara şlýapa usullaryny ulanmagyň artykmaçlyklary gysga we reýtingde çäkli girdeji getirýär. Mundan başga-da, sahypanyň eýesiniň şeýle usullary ulanandygy ýüze çykarylsa, gözleg motorlary sahypany jezalandyrýarlar ýa-da gözleg motorynyň netijelerinde peýda bolmagyny gadagan edýärler (bu seýrek). Jeza, gözleg traffigine we reýtinge ýaramaz täsir edýär. Gara şlýapa strategiýalary, häzirki wagtda ähli işewürleriň ýüzbe-ýüz bolýan meselesine gysga möhletli çözgüt hödürleýär, bu geljekde müşderilerine yzygiderli esas bolup durýar.

SEO hünärmenleri sahypa girmek üçin aşakdaky usullaryň haýsydyr birini ulanmazlygy maslahat berýärler:

Açar söz

Birnäçe gözleg üçin gözleg netijelerinde görünmek mümkinçiligini we mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin web sahypasynyň mazmunyna ýokary derejeli açar sözleriň köpüsini öz içine alýar. Şeýle edeniňizde, mazmuny tebigy däl edýär we gözleg motorlary muny bilip, gözleg motorlarynyň ulanyjy tejribesini pese gaçyrýandygy sebäpli sahypany jezalandyrýarlar.

Görünmeýän tekst

Bu usul, aç-açan sözleriň bir toparyny ak fonda goýmagy öz içine alýar we bu ýere gelýänlere görünmeýär. Şeýle-de bolsa, gara şlýapa, saýtda gezip ýören möýleriň olary tapjakdygyny we indekslejekdigini bilýär, netijede domen gözleg netijeleriniň sahypasynda peýda bolýar. Ulanyjylar diňe ähmiýetsiz mazmuny tapmak üçin sahypa ugrukdyrylýar we şeýlelik bilen, erbet tejribe.

Gapy sahypalary.

Bular düýbünden başga mazmun we URL-ler bilen gezip ýören möýleri we ulanyjylary görkezýän ýasama sahypa sahypalary . Sahypany has ýokary derejä çykarmak üçin gözleg motoryny dolandyrmak synanyşyklary.

Gara şlýapa strategiýalary, edepsiz bolsa-da, gaty özüne çekiji we gysga möhletli netijelere eýe bolany üçin gaty düşnükli. Şeýle-de bolsa, web sahypasy tapylsa, SERP-ler tarapyndan gadagan edilen reýtinginde has köp ýitirilmegi ýa-da has beteri.

mass gmail